Vyčištění po odinstalaci ArcGIS

Po odinstalaci ArcGISu jste si možná všimli, že v počítači zůstane spousta "zbytků" nejen ve složce Program Files, ale také v uživatelském profilu a registrech. Pro vyčištění můžete využít skript, který je v příloze tohoto článku.

Jednotlivé části skriptu si vysvětlíme níže. Skript pak můžete vhodně upravit pro jiné vlastní použití. !!! Skript je nutné spouštět jako administrátor -tj. kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Spustit jako správce !!!


V první části je série příkazů na smazání složek. Standadní příkaz RD.

např.:

RD /S /Q "C:\Program Files (x86)\ArcGIS"

- smaže příslušnou složku (cesta mezi uvozovkami).

Ve druhé části skript nejprve otestuje, zda je uživatelský profil ve složce Users (od Windows Vista) nebo v Documents and Settings (systémy Windows XP a starší). Poté prohledá veškeré uživatelské profily na výskyt složky definované mezi uvozovkami a provede její smazání.

IF EXIST "C:\Documents and Settings\" PUSHD "C:\Documents and Settings\"
IF EXIST "C:\Users\" PUSHD "C:\Users\"
FOR /F "tokens=*" %%G in ('dir /a:d-s-h /b') do (
IF EXIST "%%G\AppData\Local\ESRI" rmdir /q /s "%%G\AppData\Local\ESRI"
)

V poslední části dojde ke smazání příslušných klíčů registru pomocí příkazu REG DELETE.

Např.:

REG DELETE HKLM\SOFTWARE\ESRI /f

- smaže přímo příslušný klíč registru

nebo např.:

REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ /v ArcGIS /f

- smaže všechny podklíče ArcGIS v dané větvi registru


Skript dávám volně k dispozici, pouze prosím o ponechání linku na tyto stránky ve skriptu. Jinak jej můžete libovolně upravovat pro své užití. Ke stažení zde.